Gạch vân vỏ cây trang trí V-31
Gạch vân vỏ cây trang trí V-32
Gạch vân vỏ cây trang trí V-33
Gạch vân vỏ cây trang trí V-34
Gạch vân vỏ cây trang trí V-35
Gạch vân vỏ cây trang trí V-71
Gạch vân vỏ cây trang trí V-72
Gạch vân vỏ cây trang trí V-73
Gạch vân vỏ cây trang trí V-74