Gạch vân vỏ cây trang trí V-75
セメント系人造石 S-01
セメント系人造石 S-02
セメント系人造石 S-03
セメント系人造石 S-04
セメント系人造石 S-05
セメント系人造石 S-31
セメント系人造石 S-32
セメント系人造石 S-33