Gạch vân đá trang trí S-72
Gạch vân đá trang trí S-73
Gạch vân đá trang trí S-74
Gạch vân đá trang trí S-75
Gạch vân vỏ cây trang trí V-31
Gạch vân vỏ cây trang trí V-32
Gạch vân vỏ cây trang trí V-33
Gạch vân vỏ cây trang trí V-34
Gạch vân vỏ cây trang trí V-35