Gạch vân vỏ cây trang trí V-71
Gạch vân vỏ cây trang trí V-72
Gạch vân vỏ cây trang trí V-73
Gạch vân vỏ cây trang trí V-74
Gạch vân vỏ cây trang trí V-75